1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

2. Dyrektor wydaje akty prawne w formie zarządzeń.

3. Dyrektor jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone (n-l funkcjonariuszem publicznym – ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks Karny - Dz. U. Nr 88 poz. 553 z pózn. zm.).

4. Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

5. Dyrektor Przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny, w sposób określony w obowiązujących przepisach poprzez;

1) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

2) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) koordynowanie opieki nad dziećmi,

5) przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawianie go radzie pedagogicznej oraz organowi prowadzącemu,

6) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,

7) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

8) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

9) planowanie i odpowiadanie za realizację planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,