1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, wszyscy nauczyciele pracujący w
przedszkolu.

- przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

- rada pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do
komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
- zatwierdzanie planów pracy przedszkola, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
- podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
- ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego przez przedszkole, przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola.