1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 5 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach rodziców wychowanków przedszkola .

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnym wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału, 1) W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa „Regulamin Rady Rodziców” 2) Ma prawo wytypować jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

5. Zadaniem Rady Rodziców szczególności jest: 1) współudział w bieżącym programowaniu pracy przedszkola, 2) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola,, 3) pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola, 4) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i środowisku lokalnym.

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z obowiązująca ustawą o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi oraz ze statutem przedszkola .

7. Regulamin określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców 3) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

8. Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należy: 1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną: -programu wychowawczego a. programu profilaktycznego b. opiniowanie Planu Pracy dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego, c. opiniowanie projektu planu finansowego 2) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola, 3) wydawanie opinii na temat dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu. Zasady wydawania tej opinii zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców.

9. Rada Rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczycielki.